Loeng: Gender, Sexuality And The State

R 10 Märts 17:00-18:30

***на русском языке смотрите ниже***
***eesti keeles allpool***
Facebook: https://www.facebook.com/events/259723737802425/

Gender, Sexuality And The State: A Short History of Control

From dictatorships to social democratic welfare systems, the modern nation state has always taken interest in managing its population. The lecture discusses the means of domestication and control in this capitalist and nationalist era of bio-politics.

Through concrete case examples from history and today, we seek to better understand the gendered, sexualized and racialized nature of the human body/subject and its (re-)productivity.

Ruka Toivonen is a Finnish activist, whose main interests are gender and sexual minorities, trans issues, the concept of and attitudes towards the body, and human rights in general. They have written articles, organized events, lectures, and workshops, and contributed to activist groups. As a member of the Helsinki roller derby team they have also analysed the above-mentioned topics within the field of sport.

The event will be in English.

The event is sponsored by the Finnish Institute in Estonia / Soome Instituutas part of the program “100 TALKS”.
#finspiratsioon #soome100 #suomi100

——–
Sugu, seksuaalsus ja riik: lühike võimu ajalugu

Diktatuuridest demokraatlike heaoluriikideni – iga rahvusriik on alati olnud huvitatud oma rahvastiku reguleerimisest. Käesolev loeng käsitleb kodustamise ja kontrollimise vahendeid tänapäeva kapitalistlikul ja rahvuslikul biopoliitika ajastul.

Konkreetsed näited ajaloost ja tänapäevast aitavad mõista inimkeha/subjekti ja selle (re)produktiivsuse soolist, seksualiseeritud ja rassilist iseloomu.

Ruka Toivonen on soome aktivist, kelle peamised huvid on soo- ja seksuaalvähemused, transsoolisus, keha kui kontseptsioon ja meie suhtumine sellesse ning inimõigused laiemalt. Ta on kirjutanud artikleid, korraldanud üritusi, loenguid ja töötubasid ning osalenud aktivistlikes rühmitustes. Helsingi roller derby tiimi liikmena on ta ülalmainitud teemasid analüüsinud ka spordi valdkonna siseselt.

Üritus toimub inglise keeles.

Üritust toetab Soome Instituut programmi “100 TALKS ehk kutsu soomlane rääkima!” raames.
#finspiratsioon #soome100 #suomi100

——–
Гендер, сексуальная ориентация и государство: короткая история о контроле

Будь то диктатура или демократия, правительства разных стран всегда хотели регулировать численность населения. Данная лекция расскажет о сути культивации и контроля в эру капиталистической и националистической биополитики.

Через конкретные примеры из истории и современности мы попытаемся лучше понять гендеризированную, сексуализированную и национализированную природу человеческого тела и его (ре-)продуктивность.

Рука Тойвонен – активист(ка) из Финляндии, фокусируется на проблемах гендерных и сексуальных меньшинств, транс*-людей, вопросах восприятия и отношения к телу, а также на правах человека в целом. Они пишут статьи, организуют мероприятия, лекции, воркшопы, состояли в активистских инициативах. Как член команды по роллер дерби, они так же анализировали вышеперечисленные вопросы в сфере спорта.

Мероприятие будет проходит на английском языке.

Мероприятие спонсирована Финским институтом в Эстонии / Soome Instituut в рамках программы «100 РАЗГОВОРОВ».
#finspiratsioon #soome100 #suomi100